+36 30 686-0218
pistthy@gmail.com
9700 Szombathely
A weboldal készítés mára nélkülözhetetlen szolgáltatás minden vállalkozásnak.
Ma már szinte közhelynek hangzik, pedig az internetes megjelenés alapvető követelmény a cégek számára.
Nem elég csupán megjelenni az interneten, megtalálhatóvá is kell válni a potenciális ügyfeleink számára.
A weboldal készítés befektetés ahhoz, hogy honlapja bevételt termelő értékesítési csatornává váljon.
Valljuk, a weboldal készítés nem csupán szükséges kiadás, hanem befektetés, amely valódi profitot termel a tulajdonosának.
Jogi nyilatkozat I.


A www.pistthy.hu. világhálós oldal használatával Ön tudomásul vette az ehhez kapcsolódó feltételeket. Minden, ezen a honlapon található kép, szöveg- és hanganyag a honlap üzemeltetőjének a tulajdona. Tilos azok írásos engedély nélküli másolása, bármilyen formában történő tárolása, felhasználása, sokszorosítása. Az Internet működéséből adódó automatikus mentések (pl. a browser cache-ben tárolt másolatok) a fentiek alól kivételt képeznek. Ezek további felhasználására azonban ugyanazok a szabályok érvényesek, mint honlapon található megfelelőikre. Az esetleges technikai fennakadásokból eredő károkért az üzemeltetők felelősséget nem vállalnak. Az üzemeltetők mindennemű változás jogát fenntartják. A www.pistthy.hu oldal hivatkozásain keresztül elérhető más honlapok tartalmáért, az esetleges pontatlan adatközlésből származó károkért, a fizetett hirdetések tartalmáért és az azon keresztül elérhető szolgáltatások minőségéért az üzemeltető felelősséget nem vállal.

Jelen Jogi nyilatkozat hatálya alá tartozik valamennyi, a Szolgáltató által üzemeltetett Honlap. A Szolgáltató által üzemeltetett Honlap használatának feltétele, hogy Ön előzetesen elolvassa és elfogadja jelen Nyilatkozat teljes tartalmát. A Honlapra történő belépéssel a Felhasználó elismeri, hogy a Nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket és feltételeket megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Felhasználó a Honlapot a Nyilatkozatban foglaltak megtartásával szabadon, ingyenesen látogathatja anélkül, hogy önmagáról bármilyen személyes adatot megadna. A Szolgáltató azonban a Honlapról elérhető bizonyos szolgáltatások igénybevételét előzetes regisztrációhoz kötheti.

1. FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK:
A Szolgáltató Honlapon található márkaneve mind szöveges, mind ábrás formában védjegyoltalmat élvez, melynek jogosultja a Szolgáltató. A Honlapon található tartalom, a Honlap arculata a Szolgáltató szellemi tulajdona, ennek következtében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogvédelem alá esik.

A szerzői jog jogosultjaként a Szolgáltató fenntart minden, a Honlap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A Szolgáltató erre vonatkozó, előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a Honlap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, kép, fotó, logo, cikkek, adatok, egyéb tartalmi és arculati elemek) másolása, sokszorosítása, újraközlése, tárolása, feldolgozása, terjesztése és értékesítése, valamint a fentiekben megjelölt védjegyek bármilyen jogcímen történő felhasználása. A Szolgáltató hozzájárul azonban, hogy a Honlap tartalmának egyes részeit a Felhasználó kizárólag saját felhasználás céljából merevlemezére mentse, számítógépén tárolja, vagy kinyomtassa. A Felhasználó ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a képi, hang és szöveges tartalom bármilyen, a személyes használatot meghaladó mértékű üzleti jellegű felhasználásához a Szolgáltató előzetes, írásbeli hozzájárulása szükséges.

A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a Honlap tartalmához kapcsolódó szerzői és egyéb jogokat. A fenti feltételektől eltérő, vagy azokat sértő jogosulatlan felhasználás büntető- (a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 329/A. §.) és polgári jogi (a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. Törvény 94. §.) következményeket von maga után. A Szolgáltató a tudomására jutott jogsértéssel szemben felléphet, követelheti annak abbahagyását és kárának megtérítését.

A Szolgáltató arra törekszik, hogy a Honlapot folyamatosan a lehetőségei szerinti legmagasabb színvonalon tartsa. Tevékenységéről, szolgáltatásáról teljes és hiteles képet kíván nyújtani, ezért minden tőle elvárhatót megtesz a Honlap tartalmának (a továbbiakban: Tartalom) épsége, a Felhasználó számára biztosított információk megbízhatósága érdekében. Sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal azonban szavatosságot a Tartalom pontosságára és teljességére vonatkozóan, a Honlapon esetlegesen előforduló pontatlanságokért, hiányosságokért, valamint a Tartalom jogosulatlan, a Szolgáltatón kívül álló okból történő megváltoztatásáért nem felel.

A Szolgáltató fenntartja a jogot arra vonatkozóan, hogy a Tartalom egészét vagy részeit illetően bármikor, értesítés nélkül korszerűsítést, aktualizálást, változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a Honlapot vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Honlapon található információk és adatok nem minősíthetők úgy, mint a Szolgáltató tanácsa bizonyos szolgáltatások igénybevételére. A Felhasználó a Honlapot kizárólag saját felelősségére használhatja, a Honlapon található információkon alapuló bármilyen döntés a Felhasználó saját felelőssége.

A Szolgáltató nem felel olyan veszteségért vagy kárért, amely a Honlapon található információkhoz való hozzáférésből, annak elmaradásából, vagy az információk felhasználásából ered, illetve amely a helytelen, hibás vagy hiányos tartalom következménye. A Szolgáltató kizárja továbbá felelősségét azokért az adatokért, hirdetésekért, közleményekért, amelyeket a Honlap lehetőségeinek kihasználásával valamely Felhasználó esetleg közvetlenül helyez el a weboldalon. Figyelemmel a szolgáltatás ingyenes, tájékozódást könnyítő voltára, a Szolgáltató kizár mindenféle, a fentieken alapuló kártalanítási, kártérítési igényt vagy jogi utat.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős a Felhasználó számítógépében bekövetkezett hibáért, vírus által okozott kárért vagy bármilyen adatvesztésért, a Felhasználó számítógépéhez, illetve hálózatához való jogosulatlan hozzáférésért, továbbá a Honlap használatából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarból, rendszerhibából, információtovábbítási késedelemből, valamint az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából származó károkért, veszteségekért, költségekért.

A Szolgáltatónak a Honlap tartalmáért való felelősségére egyebekben a polgári jog általános szabályai, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.

A Honlap számos, harmadik személyek által elhelyezett tartalmakra és internetes oldalakra mutató linket (kapcsolódási pontot) tartalmaz, a Szolgáltató azonban a harmadik személyek által elhelyezett tartalmakért és internetes oldalakért, illetve az ott közölt adatok helyességéért semmiféle felelősséget nem vállal, és nem felel ezen oldalak tartalmának használatából eredő károkért. Ezen oldalakra történő belépés esetén a Felhasználónak célszerű meggyőződnie az adott oldalt üzemeltető szervezet adatvédelmi politikájáról.

A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Honlap biztonságát, így különösen tilos: vírus elhelyezése a Honlapon, adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférés, a rendszer vagy a hálózat kémlelése vagy tesztelése, a jogosultság ellenőrző intézkedések megsértése, nem megengedett és nem kívánt e-mailek küldése, a Honlap túlterhelése.

2. TÁJÉKOZTATÁS:
A Jogi nyilatkozatban foglalt felhasználási feltételekre a magyar jog előírásai az irányadóak. Amennyiben vita esetén a felek békésen, peren kívül megegyezni nem tudnak, a jogviták eldöntése a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok előtt történik.

A Szolgáltató jelen Jogi nyilatkozatban foglalt feltételeket a vonatkozó jogszabályok keretein belül bármikor módosíthatja, mely módosításokat Felhasználó a Honlap megnyitásával tudomásul veszi és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Pistthy Webstúdió
+36 30 686 0218
pistthy@gmail.com
9700 Szombathely